Birds Liberated from Park Aviary (Netherlands)

Received anonymously:

ENGLISH:
Several members from De Zwarte Tulp opened the cages of the Aviary in Het Plantsoen in Leiden on the night of 7 to 8 November, as we had promised after our previous campaign.

For our reasoning, we refer you to our previous statement on our website. In this text we state that the freedom of the birds is priority number one and the confinement of the birds is morally unjustified. We would also like to emphasize that 0 birds were found dead as a result of our previous action.

We suspect this is the reason the municipality reacted differently this time. They can no longer claim that the escaped birds died. Instead, we are noticing conflicting reports from the municipality and outlets like Sleutelstad and Leidsch Dagblad.

The municipality claims that a cat was found in the aviary, this can be seen in photos. However, they also claim that thIs cat ate some of the birds, a claim which Unity then uncritically regurgitated and turned into their headline. This while Het Leidsch Dagblad previously said that the cat had timidly hidden itself away in a corner. On Tuesday, Sleutelstad even went so far as to suggest that we left this cat here, now they tell the same story as the municipality.

We want to make it clear that we did not leave this cat in the cage. We are against putting animals in cages, this includes cats. In addition, no evidence has been provided for the claim that the cat had eaten some of the birds. If this is actually true, we’d like to see some proof.

We are saddened to see that the municipality is not taking our concerns seriously and is making unsubstantiated claims again. This distracts from the point of our action: birds shouldn’t be forced into cages. Instead, they want to portray us as untrustworthy criminals who are inherently wrong. If the birds weren’t trapped, we wouldn’t have had to free them.

This is why we would like to ask people to not just believe everything the authorities and the media say without substantial proof to back it up. Please think critically.

Speaking of critical thinking, we find it peculiar that nowhere in the responses, both from the media and comments there, we’ve seen an answer to the question we raised. Is this because people would rather be caged from the moment they’re born, living the rest of their lives in the equivalent of a tiny student room instead of the vast outside world? We highly doubt it.

Therefore we’d like to ask again: wouldn’t you rather be free too?

We would like to ask the municipality to discuss our concerns. We have read the documents from the city council and we find it unacceptable and borderline undemocratic how the council has dealt with the Partij voor de Dieren. Take their concerns seriously as well.

In any case, it’s clear that the municipality is showing some hostility towards us.

With militant regards,
Team “Free as a bird”

DUTCH:
Een aantal leden van De Zwarte Tulp hebben in de nacht van 7 op 8 november de kooien van de Volière in Het Plantsoen in Leiden geopend, zoals wij hadden beloofd na onze vorige actie.
Voor onze beweegredenen verwijzen we jullie naar ons vorig statement op onze website. Hierin stellen wij dat de vrijheid van de vogels prioriteit nummer 1 is en het opsluiten van de vogels moreel verwerpelijk is. Wij willen ook graag benadrukken dat er 0 vogels dood zijn aangetroffen als gevolg van onze vorige actie.

Wij hebben het vermoeden dat er hierdoor dit keer een andere reactie vanuit de gemeente is gekomen. De gemeente kan nu niet meer claimen dat er ontsnapte vogels gestorven zijn. In plaats daarvan valt ons nu tegenstrijdige berichtgeving vanuit de gemeente, Sleutelstad en het Leidsch Dagblad op.

De gemeente claimt dat er een kat is aangetroffen in de volière, dit is te zien op foto’s. Echter zeggen zij vervolgens ook dat deze kat vogels heeft opgegeten, een claim die Unity zonder kritiek heeft overgenomen en zelfs als kop van hun artikel gebruikt. Dit terwijl volgens het Leidsch Dagblad de kat zich schuw in een hoekje had verstopt.  Sleutelstad wekte dinsdag nog de suggestie dat wij die kat daar zouden hebben achtergelaten. Inmiddels vertelt Sleutelstad echter hetzelfde verhaal als de gemeente.

Wij willen duidelijk maken dat wij deze kat niet in de kooi hebben achtergelaten. Wij zijn tegen het plaatsen van dieren in kooien, dit geldt ook voor katten.  Daarnaast is voor de claim dat de kat vogels heeft opgegeten ook geen bewijs geleverd. Als deze kat daadwerkelijk vogels heeft opgegeten, dan willen wij dat graag zien voordat wij dat geloven.

Wij vinden het jammer dat de autoriteiten onze zorgen niet serieus nemen en opnieuw ongefundeerde claims maken. Dit leidt af van het punt van onze actie: vogels zouden niet gedwongen in een kooi opgesloten moeten zitten. In plaats daarvan willen ze door middel van ongegronde claims ons wegzetten als zijnde niet te vertrouwen criminelen die het per definitie aan het verkeerde eind hebben. Maar, als de vogels niet opgesloten zouden zitten, zouden wij ze ook niet hoeven te bevrijden.

Daarom willen wij mensen vragen om niet zomaar alles wat de autoriteiten en de media zeggen te geloven als daarvoor geen bewijs voor wordt geleverd en kritisch na te denken.

Over kritisch nadenken gesproken, we vinden het opvallend dat nergens in de reacties, zowel van de media en comments daar, een antwoord wordt gegeven op de vraag die we gesteld hebben. Is dit omdat men werkelijk liever in een kooi geboren wordt, om hun hele leven door te brengen in de grootte van een kleine studentenkamer in plaats van de wijde wereld daarbuiten? Wij betwijfelen dit ten zeerste. Vandaar dat we opnieuw willen vragen: Jij zou toch ook liever vrij zijn?

Aan de gemeente willen wij vragen om onze zorgen te bespreken. Wij hebben de stukken van de gemeenteraad gelezen en wij vinden het onacceptabel en ronduit ondemocratisch hoe het college met de Partij voor de Dieren is omgegaan. Neem ook hun zorgen serieus.

Het is in ieder geval duidelijk dat de gemeente zich vijandig naar ons opstelt.

Met strijdbare groet,
Team Vogelvrij